Warning: Declaration of gtrans::widget($args) should be compatible with WP_Widget::widget($args, $instance) in /DISK2/WWW/mujbiz.eu/www/wp-content/plugins/gtrans/gtrans.php on line 0 Najważniejsze zasady rachunkowości - MujBiz.eu

«

»

Dub 01

Print this Příspěvek

Najważniejsze zasady rachunkowości

Najistotniejsze zasady rachunkowości to:

  1. Zasada memoriału – oznacza ona, iż w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. (więcej na biuro rachunkowe luzino)

  2. Zasada współmierności oznacz ona, że na wynik finansowy okresu wpływają wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody i związane z nimi (współmierne) koszty. (więcej na biuro rachunkowe reda)

  3. Zasada periodyzacji – wymaga ona podziału zdarzeń gospodarczych na okresy i ujmowania wyników działalności za te okresy.

  4. Zasada istotności – oznacza, że stosując zasady rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku jednostki.

  5. Zasad ciągłości – oznacza, iż przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych. (więcej na biuro rachunkowe wejherowo)

  6. Zasada ostrożnej wyceny – oznacza, iż poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny (koszty).

  7. Zasada wyższości treści nad formą – oznacza, że zdarzenia gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

  8. Zasad kontynuacji firmy – przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie.

Permanent link to this article: https://mujbiz.eu/2015/04/01/najwazniejsze-zasady-rachunkowosci-7/

Napsat komentář